Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende dagdeelverhuur accommodatie in Het Stadshuus, Markt 3 te Lochem

door Vereniging Het Stadshuus, hierna te noemen Verhuurder.

I. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van dagdeelverhuur.
 2. Verhuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een beheerder.

II. Accommodatie

 1. Huurder neemt de accommodatie met de daarbij behorende voorzieningen in gebruik van Verhuurder. Huurder kan gebruik maken van de inventaris zoals deze in de accommodatie aanwezig is.
 2. Verhuurder stelt Huurder in de gelegenheid activiteiten uit te oefenen in de accommodatie. Inherent aan voornoemde dienstverlening door
 3. Verhuurder is een goede staat van onderhoud van de accommodatie;
 4. Verhuurder draagt zorg voor adequate verwarming, verlichting en wifi-mogelijkheden van de  accommodatie, in overeenstemming met de beoogde activiteiten.
 5. Voor dagdeel verhuur gelden voor het gebruik de volgende dagdelen gedurende 7 dagen per week:
  –          morgen :         09.00 – 12.00 uur
  –          middag :          13.00 – 17.00 uur
  –          avond :            18.00 – 22.00 uur
  Het gebouw zal een half uur voor de bovengenoemde aanvangstijden voor de dagdeel huurder toegankelijk zijn.
 6. Het is Huurder niet toegestaan de accommodatie anders te gebruiken, dan waarvoor deze is verhuurd.
 7. Verhuurder wijst aan welke ruimte(s), (welke zalen) en dergelijke door Huurder kunnen worden gebruikt.
 8. Door Verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde accommodatie. Huurder dient stipt en terstond de aanwijzingen van Verhuurder op te volgen.
 9. Het is zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder aan Huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde accommodatie of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van de accommodatie.
 10. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Verhuurder de accommodatie en/of aanwezige opstanden aan derden ter beschikking te stellen of mede in gebruik te geven. Onderverhuur is niet toegestaan. In bepaalde situaties kan daarvan afgeweken worden. Dit in overleg met Verhuurder.
 11. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan de gehuurde accommodatie, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 12. Huurder is verplicht de accommodatie zodanig te gebruiken dat daarbij geen hinder of overlast ontstaat voor Verhuurder of nabije omgeving en is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. In verband met voormelde ordehandhaving behoudt Verhuurder zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
 13. De Kookstudio behoort niet tot het gehuurde, doch wordt afzonderlijk geëxploiteerd. Zie hiervoor het bepaalde onder hoofdstuk V.
 14. Verhuurder heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht tot verkoop/verstrekking van dranken, etenswaren en andere consumptieartikelen, in het gehuurde en aanhorigheden, voor gebruik ter plaatse. Aan ieder ander is die verkoop/verstrekking niet toegestaan. In bepaalde uitzonderlijke situaties kan in overleg met de Verhuurder hiervan worden afgeweken.
 15. Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te brengen in de gehuurde ruimte. In overleg kan hiervan, bij uitzondering, worden afgeweken. Wel brengen wij u dan schoonmaakkosten in rekening.

III. Tarieven

 1. Huurder is aan Verhuurder een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is vastgelegd op de reserveringsite van het Stadshuus.
 2. Het huurbedrag is inclusief gas, water, licht en wifi-gebruik en inventaris en kent geen omzetbelasting.
 3. Gebruik van technische apparatuur, zoals beamer, scherm, geluidsapparatuur, flipover is in de huurprijs inbegrepen.
 4. Bij het aangaan van de Huurovereenkomst dient de huurder de huur vooraf over te maken op bankrekeningnummer IBAN-nummer: NL 51 RABO 0304 991872 t.n.v. Het Stadshuus.
 5. Indien een borgsom van toepassing is, dan zal de borgsom door de Verhuurder bij het correct beëindigen van de huur conform de Algemene voorwaarden van de Huurovereenkomst aan de huurder worden terugbetaald.
 6. Huurders dienen lid te worden van de “Vereniging Het Stadshuus”. Het lidmaatschap bedraagt € 25 per jaar.
 7. Annuleringen dienen door Huurder ten minste twee weken voor het begin van de verhuurperiode schriftelijk of via de website aan verhuurder gemeld te worden. Annuleringen die niet of niet op tijd gemeld worden zullen niet tot restitutie van het huurbedrag leiden.

IV. Staat – Inventaris – Technische apparatuur van Verhuurder

 1. De accommodatie is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door Huurder aanvaard in de staat waarin die zich dan bevindt en wordt de accommodatie geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Huurovereenkomst betrekking heeft.
 2. Huurder dient minimaal 14 (veertien) dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting van de accommodatie, onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen, en over eventuele consumptieverzorging.
 3. In overleg met Verhuurder kan Huurder aanwezige apparatuur, als beamer, scherm, geluidsapparatuur, flipover, gebruiken.
 4. Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door Verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden Huurder in rekening gebracht.
 5. De inrichting van de accommodatie geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids)voorschriften.

V. Kookstudio

 1. Voor dagdeel verhuur gelden voor het gebruik de volgende dagdelen gedurende 7 dagen per week
  • morgen :         09.00 – 12.00 uur
  • middag :          13.00 – 17.00 uur
  • avond :            18.00 – 22.00 uur
 2. Gebruik van zout, peper en meest voorkomende kruiden is bij de huurprijs inbegrepen en wordt door het Stadshuus aangevuld. Dit geldt ook voor (aluminium)folie en keukenrollen.
 3. Het is niet toegestaan om vet in de spoelbakken te gieten. Vet uit pannen etc. dient met keukenpapier opgenomen te worden.
 4. De schoonmaak ad 50 euro dient contant aan de Coördinator Kookstudio voldaan te worden op de dag van ingebruikname.
 5. De Huurder zorgt ervoor dat de tafels afgeruimd zijn en etensresten in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd wordt.
 6. De Huurder zorgt ervoor dat er binnen het Stadshuus geen geluidsoverlast is voor andere gebruikers.
 7. De binnenplaats mag ook gebruikt worden en hoort bij het gehuurde. Voor binnenplaats geldt dat daar geen geluidsoverlast mag zijn voor andere huurders en onze buren op de kleine markt.
 8. In het gebouw mag niet gerookt worden.
 9. Roken op de binnenplaats is toegestaan. De Huurder beslist zelf of roken is toegestaan tijdens de huurperiode.
 10. De huur, borg en schoonmaakkosten moeten voor de huurperiode voldaan worden.
 11. De Coördinator Kookstudio controleert na de huurperiode op breuk, schade etc., indien akkoord dan wordt de borg retour geboekt op de rekening van de contractant.
 12. De Huurder is verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het gebouw en dat de lichten uit zijn.
 13. Jongeren < 21 jaar mogen alleen onder toezicht van Ouders of  Begeleiders gebruik maken van de Kookstudio en kunnen niet als Huurder huren.

VI. Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van zaken die eigendom zijn van de Huurders van de accommodatie.
 2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens de huurperiode door Huurder en zijn leden/vertegenwoordigers wordt opgelopen.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. Kosten van herstel of van reinigingswerkzaamheden zijn voor rekening van Huurder.
 4. Huurder is verplicht 12 uren na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 5. Mocht Verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van Huurder te stellen, dan is Verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van één der verplichtingen van Huurder.

VII. Overige bepalingen

 1. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op bijeenkomsten drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van Huurder.
 2. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen. Kosten hiervoor komen ten laste van Huurder.
 3. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande toestemming van Verhuurder.
 4. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 5. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van Verhuurder, voor zover niet anders tevoren is overeengekomen.
 6. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of Verhuurder dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.